La Escenoteràpia

La Escenoteràpia és una modalitat de psicoteràpia grupal d’orientació psicoanalítica amb una doble funció: terapèutica i psicopedagògica. Els dos aspectes fonamentals de la Escenoteràpia són la dramatització; com l’eina privilegiada d’expressió i comunicació i, la situació grupal. La dramatització a Escenoteràpia suposa una experiència del “com si”, en la que s’actua com si fos el personatge imaginari, inventat, al mateix temps que s’és un mateix en la forma de representar-lo. La distància simbòlica que implica, permet disminuir els nivells d’ansietat i per tant, fer possible una activitat creadora i alhora una aproximació als propis aspectes conflictius.
El grup representa el medi natural al qual tendeixen el nen/a i l’adolescent i en el que es donen noves experiències, aprenentatges, interrelacions, etc. Els fenòmens grupals, a més a més, permeten un camp d’observació dels aspectes individuals d’un subjecte en relació amb altre En aquest sentit, el grup a la Escenoteràpia permet contrastar el grup terapèutic amb altres grups als quals pertanyen: família, amics, etc. i contribueix a crear un marc terapèutic favorable donat que cadascú dels subjectes port evitar enfrontar-se directament amb allò que li resulti dolorós, però alhora no és possible una negació completa dels aspectes conflictius, ja que la resta del grup s’encarregarà que aquests es facin evidents.

Objectius
A grans trets, els objectius en la Escenoteràpia es formulen a dos nivells: a nivell grupal; on la diferenciació dels membres pot arribar a ser experimentada com a enriquidora del treball conjunt i, a nivell individual; on les experiències de les pròpies produccions en relació al grup i als terapeutes promou un major autoconeixement, indispensable per a possibilitar el canvi i l’evolució personal.
-Proporcionar un espai on el nen/a o el noi/a creï un vincle amb l’activitat, el grup i el professional que li permeti expressar-se tal com és.
-Transferir les pròpies experiències emocionals dels seus entorns habituals en un espai grupal que permeti al nen/a o al noi/a encarar l’experiència d’una forma diferent possibilitant-li el canvi.
-Descobrir el cos com a element d’expressió i comunicació.
-Oferir al nen/a o al noi/a un espai grupal en què pugui posar-se de manifest la seva intra-intersubjectivitat a través del propi cos.
-Afavorir l’expressió de sentiments.
-Oferir un espai facilitador en el desenvolupament de la pròpia imatge i esquema corporal.
-Oferir un espai facilitador en el desenvolupament de la pròpia identitat i socialització.
-Afavorir el desenvolupament del pensament creatiu.
-Aprendre a manejar l’agressivitat.
-Afavorir les funcions ioiques del nen/a o del noi/a tot estimulant-los, recreant els seus potencials, enfortint la seva identitat personal per tal que pugui discriminar-se del grup primari, assumir responsabilitats individuals i grupals.
-Potenciar les diferents habilitats cognitives, de regulació emocional i de comunicació i interacció grupal: atenció, motivació, tolerància a la frustració i al temps d’activitat, resolució de conflictes, identificació i expressió d’emocions en un mateix i en l’altre, capacitat d’empatia, control de l’agressivitat, etc.

Metodologia
L’espai físic en què tindrà lloc el tractament tindrà unes característiques particulars. Aquesta estarà dividida en dos espais diferenciats:
-Espai de pensament. Utilitzat en la fase de “creació de la escena” i de “reflexió”.
-Espai de representació. Utilitzat en la fase pròpia de la representació. Com a materials únics que podran utilitzar s’inclourà una taula i un parell de cadires.
Durant la sessió, el grup (entre 6 i 8 components màxim), té la funció de crear una escena inventada. Després, cadascú tria el personatge que desitja representar (sobre el que es projecta els propis conflictes) i, un cop creada la escena i triats els personatges, es representa. Un cop representada, partint del personatge i no, de la persona, es reflexiona, es confronta, s’analitza i s’interpreta sobre els sentiments que ha generat facilitant així la mentalització i l’elaboració del conflicte.

Professionals
Les sessions seran conduïdes per una “parella terapèutica”, les funcions dels quals quedaran determinades per les característiques personals i formatives de cadascun d’ells. Tots dos terapeutes hi seran presents a l’interior de la sala amb el grup al llarg de tota la sessió mantenint entre ells diferenciació en les funcions.
Els professionals que conduiran el grup seran:
– Escenodirector. Figura més activa en la fase de Preparació que està atent als aspectes escènics; estimulant i acompanyant al grup en la preparació de la representació, a la consideració dels aspectes formals de la seva expressió no verbal, etc. mitjançant intervencions que facilitin pensar en l’acció que es vol realitzar, en els personatges que cadascun vol assumir, etc.
– Escenoterapeuta. Atén als aspectes terapèutics, de forma preferent. Intervindrà sobretot a la fase de Comentaris concentrant la seva atenció en la comprensió dels significats conscients i inconscients de la representació i dels comentaris realitzats en referència a la mateixa. Reflexionant sobre els continguts emocionals expressats pel grup, facilitant el procés de pensar al mateix de com s’han sentit, com han viscut les seves reaccions i les dels altres personatges, el significat del tema i la forma d’escenificar-lo en el moment concret en el qual es troba el grup, etc.