Grups Terapèutics

Els grups terapèutics són espais dinàmics d’expressió en llibertat, de respecte i confidencialitat, en el qual les famílies poden expressar, compartir, escoltar i sentir-se escoltades i aprendre.
Les diferents propostes grupals tenen un caràcter dinàmic i adaptatiu; és a dir, que es creen i es desenvolupen en funció de les necessitats i demandes que sorgeixen per part dels infants, adolescents, i les seves famílies.
Els grups terapèutics van adreçats a tots aquells pares, mares, fills i altres familiars amb menors a càrrec, que desitgin:
– Potenciar i/o millorar els vincles familiars i un entorn familiar emocionalment més estable que afavoreixi l’òptim desenvolupament, l’expressió i el creixement integral com a persones i com a sistema familiar.
– Conèixer i comprendre el moment evolutiu en què es troben els fills/es per poder prevenir i/o fer front a les dificultats i o problemàtiques que poden aparèixer.
– Conèixer i comprendre el perquè de la manifestació del malestar dels fills/es.
– Conèixer i comprendre la problemàtica dels fills/es
– Compartir inquietuds, preocupacions però també experiències, coneixements i aprenentatges de la problemàtica dels fills/es amb pares i mares que es troben en situacions similars.
– Adquirir estratègies i recursos nous i/o més saludables per afrontar tant les dificultats familiars com les dificultats i o problemàtica dels seus fills/es en el dia a dia.
– Promoure la creació i enfortiment de les relacions entre famílies.

Valors AYA en els Grups Terapèutics
– Respecte absolut a l’expressió de l’altre
– Compromís
– Confidencialitat
– Capacitat d’escolta
– No jutjar
– Compartir
– Desig d’aprendre
– Motivació pel canvi

Tipus de Grups
Les diferents propostes de grups terapèutics tenen un caràcter dinàmic, de manera que es van creant i desenvolupant en funció de les demandes i necessitats que es vagin generant per part dels infants i adolescents, i les seves famílies.
Actualment, existeixen diferents grups ja creats per donar resposta a diferents demandes i necessitats:
Grups terapèutics per pares i mares
Petits grups, conformat per pares i mares de 5-6 famílies, que tenen en comú dificultats emocionals, conductuals, relacionals, que afecten els seus fills/es. L’objectiu és crear un espai d’acompanyament, diàleg, suport, aprenentatge i elaboració conjunta d’estratègies i recursos per potenciar el sentiment de seguretat com a pares i mares i reforçar les funcions parentals.
Grups terapèutics per famílies amb nens/es amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA)
Petits grups, conformat per 5-6 famílies que tenen en comú que els seus fills tenen un diagnòstic de TEA. L’objectiu és crear un espai de per compartir experiències, de conversa, d’acompanyament, suport emocional, aprenentatge i elaboració conjunta d’estratègies i recursos per poder fer front a les dificultats que pugui comportar conviure amb l’autisme.
Grups psicoeducatius multifamiliars
Espais per famílies que desitgen millorar el seu coneixement sobre l’etapa evolutiva en què es troben els seus fills/es, així com per millorar les habilitats i capacitats per afrontar amb èxit els desafiaments emocionals, relacionals, conductuals i educatius dels seus fills en l’actual realitat social.
Es tracta d’un espai formatiu, de reflexió i participatiu a partir d’uns continguts i dinàmiques inicials que s’aporten per afavorir una vinculació sana, estable i segura i la criança des de les primeres etapes de vida des de la perspectiva de la parentalitat positiva.

Grups de joc pares, mares i fills/es
Espai preparat amb l’equipament i material necessari perquè pares, mares i fills/es puguin gaudir conjuntament de jugar lliurement i experimentar amb les possibilitats del seu cos i de relacionar-se entre ells. Al mateix temps, podran compartir amb altres pares, mares i fills/es les pròpies experiències, les seves dificultats i els dubtes sobre la criança, redescobrint i afavorir el desenvolupament dels seus propis recursos i potencialitats, reforçant la confiança en ells mateixos i potenciant i enfortint així uns vincles sans, estables i segurs que facilitin l’acompanyament al desenvolupament integral dels seus fills i l’enfortiment de les relacions familiars.

Metodologia dels Grups
Els diferents grups compten amb el suport d’una psicòloga especialista en grups en Salut Mental, habitualment treballant en co-teràpia amb un altre professional de la Salut, per facilitar tant el procés grupal com el procés de cada persona que forma part del grup.
Als grups es treballarà a partir de dinàmiques experiencials, participatives, de reflexió, anàlisi i orientació tot acompanyant els processos grupals, familiars i individuals que sorgeixin al llarg de les sessions.